Algemene voorwaarden

Onze kleine letters in een goed leesbaar lettertype

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Meesterchauffeurs hierna te noemen Meesterchauffeurs, gevestigd te Rotterdam. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63305658. U kunt ze hier als PDF-bestand downloaden.
.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten van Meesterchauffeurs inclusief de uitvoering hiervan.
1.2 Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van wederpartij worden alleen toepasbaar en bindend wanneer dit van te voren schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Aan overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Overeenkomsten en offertes
2.1 Offertes van Meesterchauffeurs zijn geheel vrijblijvend en kunnen herroepen worden.
2.2 Overeenkomsten, afspraken en/of toezeggingen met Meesterchauffeurs zijn pas bindend wanneer schriftelijk overeengekomen.
2.3 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding en opdrachtbevestiging van Meesterchauffeurs, welke hier op volgt. Eventuele aanvullende afspraken zijn bindend op moment van schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Prijzen en bijkomende kosten
3.1 De door Meesterchauffeurs vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
3.2 Meesterchauffeurs brengt de uren die de chauffeur chaufferend of wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt in rekening.
3.3 Wanneer de locatie van de opdracht bij eindigen afwijkt van waar is aangevangen brengt  Meesterchauffeurs de uren om terug op beginlocatie te komen in rekening bij de wederpartij. Dit volgens de door Meesterchauffeurs gehanteerde tarieven.
3.4 Bij dienstverlening van 8 uur of meer wordt door Meesterchauffeurs aan de wederpartij per 8 uur een maaltijdvergoeding in rekening gebracht ten behoeve van de chauffeur.
3.5 Noodzakelijke kosten zoals parkeer-, overnachting-, openbaarvervoer-, taxi-, vliegtuig-, bootkosten, tol en eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van gebruikmaking van het voertuig met chauffeur zijn volledig voor de wederpartij. De uren van een overnachting worden niet door Meesterchauffeurs in rekening gebracht en is minimaal 7 uur;
3.6 Extra kosten door specifieke eisen van de wederpartij zullen volledig bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
3.7 Meesterchauffeurs brengt bij boeking van een chauffeur op de dag dat de rit gereden moet worden geen administratiekosten in rekening.
3.8 Meesterchauffeurs is gerechtigd bij verhoging van eventuele kostprijsverhogingen de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Bij reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst dient dit te worden vermeld

3.9 Meesterchauffeurs zal de reistijd, alsmede de gemaakte (openbaarvervoer) kosten voorafgaand aan en na afloop van de rit in rekening brengen. Indien de eindlocatie niet dezelfde lokatie is als bij aanvang dan wordt de volledige reistijd van de chauffeur gefactureerd.
3.10 Is de afgesproken locatie niet te bereiken met het openbaar vervoer dan worden eventuele taxikosten doorberekend.

 Artikel 4. Annulering
4.1 De wederpartij is gerechtigd de opdracht kosteloos te annuleren mits dit minimaal 12 uur voor aanvang van de opdracht is. Mocht dit binnen de 12 uur gebeuren dan belasten wij 25% van de opdrachtsom door. Bij annulering binnen 6 uur belasten wij 50% van de opdrachtsom door. Bij annulering binnen 2 uur wordt de volledige opdrachtsom doorbelast. De opdrachtsom bestaat uit het volledige bedrag welk in rekening gebracht zou worden volgens het opgegeven programma. Indien de eindtijd van de opdracht vooraf niet bekend is zullen er minimaal 4 uren in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Selectie chauffeurs
5.1 Meesterchauffeurs is geheel vrij in zijn selectie van zijn chauffeurs. Toch tracht de meesterchauffeurs bij boeking zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de klant en een vaste groep chauffeurs te selecteren.
5.2 Meesterchauffeurs biedt chauffeurs die representatief zijn en in bezit zijn van het vereiste rijbewijs om het betreffende voertuig te mogen besturen.
5.3 Iedere chauffeur van Meesterchauffeurs heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend welke op verzoek zal worden getoond aan de wederpartij.

Artikel 6. Aansprakelijkheid bij chauffeursdiensten, verzekeringen en verplichtingen wederpartij
6.1 Meesterchauffeurs is alleen aansprakelijk voor schade bij onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerk, zijnde opzet of grove schuld.
6.2 De wederpartij vrijwaart Meesterchauffeurs en zijn chauffeur van aanspraken door derden, welke komen uit door ons verrichte werkzaamheden.
6.3 Meesterchauffeurs is niet aansprakelijk voor het niet op tijd bereiken van de opgegeven bestemming.
6.4 Meesterchauffeurs is niet aansprakelijk voor kosten of schades die ontstaan zijn door ongeval of bekeuring(en) tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit wanneer dit niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
6.4.1 Meesterchauffeurs chauffeurs besturen het vervoersmiddel naar alle wettelijke voorgeschreven regels. Het overtreden van verkeersregels geschied alleen in
opdracht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de bekeuringen.
6.5 Meesterchauffeurs zijn niet aansprakelijk; voor letsel aan passagiers; voor schade en/of kosten aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens uitvoering van de opdracht; voor schade en/of verlies die door de chauffeur worden veroorzaakt bij wederpartij of derden, behalve bij opzet of grove schuld; voor ten hoogste een bedrag gelijk aan de kosten van de opdracht exclusief omzetbelasting.
6.6 Meesterchauffeurs is niet aansprakelijk voor verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.
6.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk tijdens de gehele duur van de overeenkomst voor het afsluiten en behouden van een WA-verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
6.8 Wederpartij dient ervoor te zorgen dat het te besturen voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men redelijkerwijs kan stellen. Tevens dient het voertuig APK gekeurd te zijn.
6.9 Wanneer de chauffeur voor het besturen van het te besturen voertuig een ander rijbewijs nodig heeft dan rijbewijs B, dient de wederpartij dit bij de boeking te vermelden.
6.10 Wanneer de wederpartij enig moment voor de uitvoering van de overeenkomst voorziet dat zij niet aan de gestelde eisen voldoet, dient zij dit te melden aan Meesterchauffeurs. In dat geval kan Meesterchauffeurs direct middels buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst ontbinden. Meesterchauffeurs is dan in deze gerechtigd eventuele ontstane schade en/of kosten in rekening te brengen.

 Artikel 7. Bepalingen en verzekeringen eigen voertuigen
7.1 Alle voertuigen die door Meesterchauffeurs worden ingezet zijn W.A. + volledig Casco verzekerd. Daarnaast beschikt Meesterchauffeurs over een aanvullende inzittenden verzekering met een minimale dekking van € 1.000.000,- per schadeclaim.
7.2 Zeer waardevolle bagage dient vooraf bij Meesterchauffeurs te worden gemeld. Indien nodig wordt de dekking van de verzekering hierop aangepast.
7.3 Bagage dient op een zodanige manier worden verpakt dat er geen schade aan de voertuigen van Meesterchauffeurs kan ontstaan.
7.4 De voertuigen van Meesterchauffeurs zijn in optimale staat van onderhoud. De wederpartij vrijwaart Meesterchauffeurs van eventuele schade ontstaan door onvoorziene uitval van een van onze voertuigen waardoor er niet op tijd word gearriveerd op plaats van bestemming (zie 6.3).

Artikel 8. Klachtenbehandeling
8.1 Klachten over Meesterchauffeurs en/of onze chauffeurs dienen na beëindiging van de werkzaamheden binnen 5 werkdagen schriftelijk ingediend zijn.
8.2 Is deze termijn verstreken dan nemen wij geen klachten meer in behandeling. De wederpartij wordt dan geacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen te hebben goedgekeurd. Wij zullen de klachten zo goed mogelijk naar wens van de klant afhandelen.

Artikel 9. Verbod op benadering personeel
9.1 De wederpartij is niet bevoegd personeel van Meesterchauffeurs te benaderen binnen een periode van één jaar na de laatste uitgevoerde opdracht voor de wederpartij zonder tussenkomst van Meesterchauffeurs voor het verzoeken van het verrichten van werkzaamheden. Dit mits er schriftelijk toestemming is verleend door één van de directieleden van Meesterchauffeurs.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt door Meesterchauffeurs het volgende verstaan: iedere omstandigheid die Meesterchauffeurs de nakoming van de overeenkomst beperkt.
10.2 Onder 10.1 vallen ondermeer de volgende genoemde omstandigheden: Brand, (burger)oorlog, noodtoestanden, vijandelijkheden, oorlogsgevaar, embargo, (bijzondere) weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, energiecrisis, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, noodtoestand, staat van beleg, onlusten, bedrijfsstoringen, demonstraties, werkstaking, rellen, verkeersoponthoud, diefstal of het niet juist functioneren van de door de wederpartij aangewezen voertuig, ziekte van de chauffeurs van Meesterchauffeurs, iedere omstandigheid buiten de macht van Meesterchauffeurs, of deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien of niet.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Meesterchauffeurs is gerechtigd om de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien gedurende de loop van de overeenkomst niet tijdig betaald is of bij een vermoeden van onvermogen tot tijdig betalen, bijvoorbeeld bij dreigende faillissement. Tevens behoudt Meesterchauffeurs het recht op vergoeding van alle schade, kosten en rente indien de opdrachtgever:

a. wanprestatie pleegt;
b. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht;
c. surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;
d. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt;
e. haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal;
f. een van haar onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
g. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;
h. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van haar onderneming en/of vermogen;
i. onherroepelijk wordt veroordeeld tot vrijheidsstraf of geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

Artikel 12. Facturering
12.1 Onze facturen worden opgesteld aan de hand van de uren die de chauffeur aan Meesterchauffeurs doorgeeft.
12.2 Is de wederpartij het niet eens met het aantal gefactureerde uren dan is de wederpartij verplicht dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken bij één van de directieleden van Meesterchauffeurs.

Artikel 13. Betaling
13.1 De wederpartij is verplicht om binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen doormiddel van overmaken op de door Meesterchauffeurs aangegeven bankrekening zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of enige korting.
13.2 Wanneer de wederpartij 1 maand na de factuurdatum in gebreke is dan is Meesterchauffeurs  gerechtigd € 15,= administratiekosten in rekening te brengen. Per maand is de wederpartij 5 % rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend.
13.3 Betalingen dienen louter te geschieden via bank- of girorekening. Contant betalen aan de chauffeur is niet mogelijk mits mondeling of schriftelijk is afgesproken met één van de leden van de directie of gemachtigd personeelslid
13.4 Wederpartij is aan Meesterchauffeurs alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

Artikel 14. Naamsverandering
14.1 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht in geval Meesterchauffeurs geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of van eigenaar verandert.

Artikel 15. Kettingbeding
15.1 Bij volledige of onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij onze dienst geleverd wordt, is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan de opvolging op te leggen.

Artikel 16. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
16.1 Elke overeenkomst waarop deze voorwaarden gelden alsmede activiteiten in het buitenland worden beheerst door het Nederlandse recht.
16.2 Elk geschil, ontstaan naar aanleiding van de door tussen ons en wederpartij gesloten overeenkomst zal in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Is de wederpartij in de zin van de wet een consument dan zal Meesterchauffeurs hem een termijn gunnen van ten minste één maand om een bevoegde rechter te kiezen.